בס"ד

הלכות ארבעת המינים

בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק מ' נאמר: "ולקחתם לכם... פרי עץ הדר, כפת תמרים, וענף עץ עבות וערבי נחל - ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים".
מפסוק זה אנו למדים שבחג סוכות יש ליטול את ארבעת המינים.

 

פרי עץ הדר זהו האתרוג, כפת תמרים זהו הלולב, ענף עץ עבות הוא ההדס וערבי נחל זוהי הערבה. חז"ל למדו מפסוק זה שיש ליטול את ארבעת המינים בכל מקום רק ביומו הראשון של חג הסוכות ואילו בבית המקדש בכל שבעת ימי החג. לאחר חורבן בית המקדש התקינו חכמים שיש ליטול את ארבעת המינים גם מחוץ לבית המקדש בכל שבעת ימי החג, זכר למקדש.

 

על מנת לקיים את המצווה, על ארבעת המינים להיות כשרים ולעמוד במספר תנאים.

 

בגלל ריבוי ההלכות והמנהגים כתב הקיצור שולחן ערוך: "כבר נהגו ישראל שמי שהוא קונה אתרוג ולולב והוא אינו מבין, מראה אותן למורה הוראה אם הם כשרים או לא, כי יש הרבה חילוקי דינים."

 

להלן תמצית ההלכות עבור כל מין ומין.