בס"ד

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר לולב – מכירת ארבעת המינים

בכדי להשתמש בשירותי האתר, הנך מתבקש לקרא את תנאי השימוש ולפעול לפיהם, שכן השימוש בשירות מעיד כאמור על הסכמתך לתנאים אלה.

תנאי השימוש באתר עשויים להשתנות. אנו ממליצים לחזור ולעיין בתנאים אלה מדי פעם.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצורך נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.

יש להבהיר שלמרות שהאתר עוסק במכירת ארבעת המינים, בפועל נמכרים באתר שלושה מינים והם: אתרוג, לולב והדסים. הסטים של ארבעת המינים הנמכרים באתר אינם כוללים ערבות.

כחלק משירותי האתר, הוא כולל בתוכו מידע מסחרי, הנמסר לפרסום ע"י מפרסמים שונים, במס' פורמטים- טקסט, תמונה או קול.

מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לאותו מידע. האחריות על המידע המסחרי חלה על המפרסמים בלבד.

אתר לולב יעשה כל מאמץ כדי להבטיח את זמינות האתר, אולם לא יהיה אחראי על נזק כל שהוא שיגרם כתוצאה מאי זמינות האתר.

למנהלי האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

כל זכויות היוצרים, לרבות עיצוב האתר, שם האתר וסימניו המסחריים, קבצים למיניהם, תמונות, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, שייכים לבעלי האתר בלבד אלא אם כן מצויין אחרת.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן המידע הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של בעלי האתר בכתב ומראש.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה ניגשת לאתר (IP Address) ועוד. מנהלי האתר ישמרו את המידע במאגריהם.

הנך מתחייב לשפות את מפעילי השרות בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

מפעילי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר לכך.

אין האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והאתר לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל האתר אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

האתר רשאי להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.

משתמשים העושים שימוש באתר, או שולחים את פרטיהם בתיבת "צור קשר", מספקים מידע אודות עצמם. בנתינת פרטיך האישיים הנך מסכים לקבלת מידע בעתיד מאת "לולב" ו/או צד ג'. יתכן והמידע שמסרת יחשף בפני צד ג', שהינם נציגיה של האתר, ואלה יוכלו ליצור עימך קשר באמצעות דואר אלקטרוני על מנת לעדכנך במבצעים שונים.

על השימוש בשירות יחולו אך ורק חוקי מדינת ישראל.

השימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה על כל תנאיו.

צוות אתר "לולב"